Kirjallisuutta ja linkkejä / Literature and links

ORGANISAATIOITA / ORGANIZATIONS

Animals & Society Institute

The British Animal Studies Network

European Association for Critical Animal Studies (EACAS)

International Society for Anthrozoology (ISAZ)

Oxford Centre for Animal Ethics

Section on Animals and Society, American Sociological Association

 

TIETEELLISIÄ AIKAKAUSLEHTIÄ / JOURNALS

Animals — Open Access Animal Science and Animal Welfare Journal

Anthrozoös – A Multidisciplinary Journal of the Interactions of People and Animals

Humanimalia – A Journal of Human/Animal Interface Studies

Journal of Animal Ethics

Journal for Critical Animal Studies

Politics and Animals

Relations. Beyond anthropocentrism

Society & Animals

Animal Sentience 

Animal Studies Journal

Trace – Finnish Journal for Human-Animal Studies

 

KIRJALLISUUTTA / LITERATURE

The Living Bibliography of Animal Studies (Sivustolle on koottu runsaasti eläintutkimusalueen kirjallisuutta monilta tieteenaloilta.)

Väitöskirjat / Doctoral dissertations

Salla Tuomivaara (2018)  Searching for the roots of exclusion : animals in the sociologies of Westermarck and Durkheim. Doctoral dissertation (monograph). University of Tampere, Faculty of Social Sciences. http://tampub.uta.fi/handle/10024/103267

Kangas, Reeta (2017) Cartoon Fables: Animal Symbolism in Kukryniksy’s Pravda Political Cartoons, 1965–1982. Doctoral thesis (monograph). University of Turku, School of Languages and Translation Studies. https://www.doria.fi/handle/10024/130565

Koskela, Tarja (2017) Optimaalinen eläinsuojelu rikosprosessissa ja julkishallinnossa. Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, oikeustieteiden laitos. http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-2390-5/urn_isbn_978-952-61-2390-5.pdf

Ranki, Kreeta (2016) Animal Experience in Kant’s Philosophy. Doctoral thesis (monograph). University of Turku, Department of Philosophy. http://www.doria.fi/handle/10024/122885

Kauppinen, Tiina (2013) Farm animal welfare and production in relation to farmer attitudes. University of Helsinki, Helsinki.

Leinonen, Riitta-Marja (2013) Palvelijasta terapeutiksi. Ihmisen ja hevosen suhteen muuttuvat kulttuuriset mallit Suomessa. Oulun yliopisto, Oulu.

Kaarlenkaski, Taija (2012) Kertomuksia lehmästä. Tutkimus ihmisen ja kotieläimen kulttuurisen suhteen rakentumisesta. Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura.

Schuurman, Nora (2012) ”Hevoset hevosina”. Eläimen ja sen hyvinvoinnin tulkinta. Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-0665-6/

Ruonakoski, Erika (2011) Eläimen tuttuus ja vieraus. Fenomenologisen empatiateorian uudelleentulkinta ja sen sovellus vieraslajisia eläimiä koskevaan kokemukseen. Tutkijaliitto.

Wahlberg, Birgitta (2011) Reglering och förvaltning av produktions- och slaktdjurs välbefinnande. En offentligrättslig undersökning. Åbo akademi. http://www.doria.fi/handle/10024/73893

Vinnari Markus (2010) The past, present and future of meat eating in Finland. Väitöskirja. Turun kauppakorkeakoulu, Sarja A:3–2010.

Karkinen, Katri (2009) Sitkeä sissi – turkistarhaaja yhteiskunnan muutoksessa. Ympäristöpolitiikan väitöskirja. Joensuun yliopisto, yhteiskunta- ja aluetieteiden tiedekunta. http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-219-225-7/urn_isbn_978-952-219-225-7.pdf

Nygrén, Tuire (2009) Suomen hirvikannan säätely: Biologiaa ja luonnonvarapolitiikkaa. Joensuun yliopisto, Biotieteiden tiedekunta, biologia, väitöskirja
http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-219-314-8/urn_isbn_978-952-219-314-8.pdf

Ratamäki, Outi (2009) Yhteiskunnallinen kestävyys ja hallinta suomalaisessa susipolitiikassa. Yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja nro 94. Yhteiskunta- ja aluetieteiden tiedekunta, Joensuun yliopisto, Joensuu.

Johansson, Tino (2008) Beasts on Fields. Human-Wildlife Conflicts in Nature-Culture Borderlands. Helsingin yliopiston maantieteen laitoksen julkaisuja (Publicationes Instituti Geographici Universitatis Helsingiensis) A145.

Hänninen, Laura (2007) Sleep and rest in calves – relationship to welfare, housing and hormonal activity. Väitöskirja. University of Helsinki, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Production Animal Medicine, Animal Hygiene and Agriculture and Agri-Food Canada. http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/ela/kliin/vk/hanninen/sleepand.pdf

Karsikas, Leevi (2007) Metsästyksen ongelmapuhe. Acta Universitatis Ouluensis Scientiae Rerum Socialium E 90. Oulun yliopisto, Oulu. Saatavana pdf -muodossa osoitteesta: http://herkules.oulu.fi/isbn9789514285257/

Aaltola, Elisa (2006) Animal individuality: Cultural and moral categorisations. Filosofian väitöskirja. Turun yliopisto.

Ilvesviita, Pirjo (2005) Paaluraudoista kotkansuojeluun. Suomalainen metsästyspolitiikka 1865-1993. Sosiologian väitöskirja. Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Julkaistu Acta Universitatis Lapponiensis -sarjassa, nro 93.

Pivetti, Monica (2005) Natural and Unnatural: Animal welfare and rights activists’ representations of animals and animal biotechnology in Italy. Doctoral dissertation, University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology. http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/val/sosps/vk/pivetti/naturala.pdf

Raussi, Satu (2005) Group management of young dairy cattle in relation to animal behaviour and welfare. Väitöskirja. University of Helsinki, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Clinical Veterinary Sciences, Animal Hygiene and MTT Agrifood Research Finland and INRA Institut National de la Recherche Agronomique. http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/ela/kliin/vk/raussi/groupman.pdf

Tonder, Mika (2005) Anatomy of an Environmental Conflict – A Case Study of the Conservation of the Saimaa Ringed Seal. Joensuun yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja N:o 75, Joensuu.

Juppi, Pirita (2004) ‘Keitä me olemme? Mitä me haluamme?’ Eläinoikeusliike määrittelykamppailun, marginalisoinnin ja moraalisen paniikin kohteena suomalaisessa sanomalehdistössä. Journalistiikan väitöskirja. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä Studies in Humanities, 29.

Valros, Anna (2003) Behaviour and physiology of lactating sows – associations with piglet performance and sow postweaning reproductive success. Väitöskirja. University of Helsinki, Faculty of Veterinary Medicine Department of Clinical Veterinary Sciences and Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health. http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/ela/kliin/vk/valros/behaviou.pdf

Kirjajulkaisuja / Books

Korhonen, Tua & Ruonakoski, Erika (2017) Human and Animal in Ancient Greece: Empathy and Encounter in Classical Literature. London: IB Tauris.

Aaltola, Elisa & Keto, Sami (toim.) (2015) Eläimet yhteiskunnassa. Helsinki: Into Kustannus.

Lummaa, Katariina & Rojola, Lea (toim.) (2014) Posthumanismi. Turku: Eetos.

Aaltola, Elisa (toim.) (2013) Johdatus eläinfilosofiaan. Helsinki: Gaudeamus.

Rannikko, Pertti, Hiedanpää, Juha, Pellikka, Jani, Ratamäki, Outi, Härkönen, Sauli & Salmi, Pekka (2011) Kohtaamisia metsässä. Eläinkiistoista yhteistoimintaan. Metsäkustannus.

Sepänmaa, Yrjö & Kainulainen, Pauliina (2009) Ihmisten eläinkirja: Muuttuva eläinkulttuuri. Palmenia.

Hirsjärvi, Paula & Mäkiniemi, Jaana-Piia & Saunanoja, Saara & Siitonen, Arto (2005) Koe-eläinetiikkaa. Yliopistopaino.

Aaltola, Elisa (2004) Eläinten moraalinen arvo. Tampere: Vastapaino.

Plutarkhos (2004) Lihansyönnistä / Om att äta kött. Suom. Tua Korhonen, Antti J. Niemi, Pia Åberg. Helsinki, 2004. Sisältää tausta-artikkeleita.

Ilomäki, Henni & Lauhakangas, Outi (toim.) (2002) Eläin ihmisen mielenmaisemassa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Mainokset